Allmänna Villkor – Mondido

§ 1. Introduktion

Mondido IT AB, org. nr 559366-9913, (”Mondido” eller ”vi”) tillhandahåller en betaltjänst (”Tjänsten”). I det här dokumentet anges de villkor som gäller för ditt användande av Tjänsten (”Villkoren”). Genom att du som användare (”Användaren”, ”du” eller ”dig”) ingår ett kundavtal och registrerar ett konto hos Mondido, på mondido.com och dess undersajter (”Mondidos webbplats”), accepterar du att vara bunden av Villkoren. Användaren bär ansvaret för att kontoregistrering hos Mondido har företagits av behörig firmatecknare och/eller representant. När Mondido beslutat att ge dig tillgång till Tjänsten är Mondido bunden av Villkoren och ett avtal har ingåtts mellan dig och Mondido, varav Villkoren utgör en integrerad del (”Avtalet”)

§ 2. Beskrivning av Tjänsten

Mondido är en betaltjänst som gör det möjligt för webbplatser och mobila applikationer att ta betalt på över internet. Mondido tillhandahåller olika digitala lösningar, så som en Hosted window- och check out-lösning, som kan implementeras av Användaren samt ett administrationsverktyg för hantering av transaktioner och återbetalningar. Mondido erbjuder även olika lösningar för statistik och rapportering. Tjänsten tillhandahåller de digitala lösningar, funktioner och betalsätt – såsom kortbetalning, faktura, Swish etc. (”Betalsätt”) – som från tid till annan framgår av Mondidos webbplats.

§ 3. Användarens skyldigheter

§ 3.1
Alla uppgifter som registreras av Användaren måste vara korrekta och fullständiga. Användaren har skyldigheten att omgående uppdatera uppgifterna om de skulle komma att ändras och är ansvarig för att alla uppgifter vid var tid är korrekta.
§ 3.2
För att nyttja Tjänsten kan krävas att Du integrerar Tjänsten mot dina system.
§ 3.3
Användaren åtar sig att genomföra den tekniska integrationen av Tjänsten i enlighet med specifikationen som är tillgänglig på Mondidos webbplats. Användaren åtar sig också att testa integrationen samt alla funktioner som Användaren kommer att använda, både i test och live läge, innan Användaren lanserar integrationen publikt alternativt introducerar en ny funktionalitet eller företar ändring av något slag. Testning ska avklaras minst två veckor innan publik lansering och avse för ändamålet relevant samt anvisat konto(n).
§ 3.4
För att nyttja Tjänsten kan krävas att Du tecknar avtal med underliggande Betalsätt och 3:e parts leverantörer som erbjuds genom Tjänsten, men som inte har tagits fram av Mondido, så som Swish och PayPal.
§ 3.5
För att nyttja Tjänsten kan krävas att Du tecknar avtal med en av Mondidos samarbetspartner för inlösande bank och/eller en leverantör för Betalsätt såsom Collector och Trustly (”Partners”) och du godkänner då att Mondido delar samtliga dina uppgifter med sådana Partners.
§ 3.6
Genom att anmäla intresse för ett Betalsätt eller en av våra Partners godkänner du att Mondido delar de uppgifter som krävs för att integrera; för att teckna avtal å dina vägnar, för support gentemot Betalsätt och/eller Partners och för att Mondido ska kunna utföra Tjänsten.
§ 3.7
Genom att godkänna Villkoren försäkrar du att du kommer att använda Tjänsten för att ta emot betalning för varor eller tjänster på det sätt som du har angivit för Mondido och/eller i avtal med Partners.
§ 3.8
Genom att godkänna Villkoren försäkrar du att du inte kommer använda Tjänsten: för att ta emot betalning för varor eller tjänster som (a) innehåller tobak och som förvärvats via internet, (b) avser pornografi i någon form eller pornografiska eller sexuella tjänster (som exempelvis sexklubbar, escortservice, media med pornografiskt innehåll, erotisk dans osv), (c) time sharing, (d) utgör receptbelagda läkemedel och säljs på distans (om du inte har alla tillstånd som krävs för att sälja sådana läkemedel) eller narkotika, (e) utgör vapen, (f) avser spel, vadslagning, lotterier, bingo och andra casinotjänster (g) avser någon slags virtuell valuta, (h) utgör finansiella tjänster – förutom om du har alla nödvändiga avtal och tillstånd för verksamheten. Mondido äger rätt att omgående stänga av dig om Mondido diskretionärt anser att villkoren inte är uppfyllda.
§ 3.9
Du får inte använda Tjänsten för att ta emot betalning för något som är förbjudet enligt lag.
§ 3.10
Du får inte tillämpa några beloppsgränser för att acceptera betalning med kort (kredit eller betal), tillämpa ett högre pris vid betalning med kort eller lägga på någon extraavgift vid betalning med kort, efterfråga eller på annat sätt ta del av kortinnehavarens PIN-kod.
§ 3.11
Du får inte söka efter eller utnyttja eventuella luckor eller brister i Tjänsten.
§ 3.12
Du får inte referera till Mondido i syfte att visa på lämplighet, kvalitet eller liknande av dina varor eller tjänster utan Mondidos skriftliga tillåtelse.
§ 3.13
På Mondidos begäran ska du tillhandahålla all sådan dokumentation och annan information som begärs av Mondido för att Mondido ska kunna utgöra alla nödvändiga kontroller som krävs enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (och andra tillämpliga föreskrifter och allmänna råd). Du måste även tillhandahålla dokumentation och annan information som behövs för att Mondido och inlösande bank och kortnätverk ska kunna följa tillämpliga lagar och regler från tid till annan. Vi kan också komma att inhämta kreditupplysning alternativt andra efterforskningar som vi bedömer är nödvändiga och lämpliga om dig, Användaren och dess representanter vilket du accepterar när du beställer Tjänsten.
§ 3.14
Om du bryter mot vad som framgått ovan eller om du på annat sätt använder Tjänsten till något olagligt alternativt i strid med dessa Villkor eller på ett sätt som kan skada Tjänsten, Mondidos rykte eller medför att Mondido utsätts för oacceptabla risker, eller på annat sätt bryter mot Avtalet, förbehåller sig Mondido att diskretionärt äga rätt att bedöma detta och stänga av dig från Tjänsten och/eller säga upp Avtalet i förtid och med omedelbar verkan.

§ 4.Support

Mondido tillhandahåller support till Användaren från det att Användaren slutit avtal och godkänt dig och börjar använda Tjänsten. I Mondidos organisation ingår kvalificerad personal för att säkerställa att Användaren erhåller fullgod support. Support kan även komma att tillhandahållas med hjälp av underleverantörer. För det fall det arbete som krävs för att ge fullgod support beror på felaktigheter hos Användaren är denne skyldig att ersätta Mondido för detta arbete en vid var tid gällande prislista.

§ 5.Tjänstens tillgänglighet och fel i Tjänsten

§ 5.1 Tjänsten är normalt tillgängligt 24/7/365, d.v.s. dygnet runt alla dagar om året. Mondido garanterar dock inte att Tjänsten är fri från fel eller avbrott men kommer vidta skäliga åtgärder för att hålla så hög tillgänglighet och kvalitet som möjligt.

§ 5.2 Tjänstens tillgänglighet mäts hos Mondido. Mondido förbehåller sig rätten att stänga av Tjänsten för att utföra underhåll, uppgraderingar och uppdateringar. Vi kommer meddela på vår hemsida när sådana åtgärder planeras men det kan också vara så att vi behöver utföra akuta åtgärder utan meddelande innan.

§ 6.Säkerhet

§ 6.1 Mondido följer vid varje tid gällande krav från inlösande banker, inklusive säkerhetsrutiner.
§ 6.2 Mondido ansvarar för att all kreditkortsinformation såsom kreditkortsnummer och koder hanteras säkert och i enlighet med de krav som uppställs för certifiering i regelverket Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).
§ 6.3 Mondido hanterar all Användarens data i enlighet med bestämmelserna i punkt 11.3. Mondido har dock alltid rätt att lämna ut Användarens data på begäran från inlösare, bank, polis eller annan myndighet. Mondido kommer i samband med sådant utlämnande att informera Användaren i den omfattning det är möjligt och i överensstämmelse med lag.
§ 6.4 Användaren ansvarar för att godkännande erhålls hos Partners så som kortinlösare eller Betalsätt.
§ 6.5 Användaren ska följa de säkerhetsrutiner och instruktioner som Mondido lämnar, bl.a. avseende utformning av lösenord och andra inloggningsuppgifter. Användaren ansvarar för att all känslig information, som inloggningsinformation, lösenord och annat används och hanteras på ett säkert sätt och hålls hemlig så att inte obehöriga kan ta del av den. Användaren ansvarar även för tilldelning av behörigheter till utsedda profiler, kontoadministration, inloggningsuppgifter och tar allt ansvar för alla åtgärder som utförs av dessa genom Mondidos tjänst.
§ 6.6 I de fall Användaren kommer i kontakt med kortnummer är Användaren skyldig att följa de villkor som uppställs i regelverket PCI DSS och andra tillämpliga regler och rutiner, exempelvis de som uppställs av berörda banker.
§ 6.7 Användaren får inte göra några säkerhetstester, analyser eller på något annat sätt försöka testa Mondidos system om inte Mondido gett sitt uttryckliga skriftliga godkännande innan dess.

§ 7. Avhjälpande av avvikelse från Tjänstens funktion

§ 7.1 Om Tjänstens funktion avviker från den avtalade funktionen ska Användaren skriftligen meddela Mondido detta och ge Mondido alla relevanta uppgifter och omständigheter som kan vara av betydelse. Mondido kommer att utreda om det föreligger någon avvikelse och försöka avhjälpa avvikelsen inom skälig tid (med hänsyn till avvikelsens beskaffenhet och inverkan på Tjänsten).
§ 7.2 Reklamation. En Användare som vill åberopa fel i Tjänsten, ska skriftligen underrätta Mondido om detta inom skälig tid och senast inom 14 dagar från den dag Användaren märkt eller borde ha märkt felet. Reklamationen ska ange hur felet yttrar sig och ge Mondido alla relevanta uppgifter och omständigheter som kan vara av betydelse. Görs inte reklamation inom tidsfristen förlorar Användaren rätt att åberopa felet.

§ 8. Ersättning och betalningsvillkor

§ 8.1 För användande av Tjänsten utgår de avgifter som vid var tidpunkt anges på Mondidos webbplats eller som skriftligen har överenskommits mellan Användaren och Mondido (”Avgiften”).
§ 8.2 Om avgiften ändras kommer det att aviseras på Mondidos hemsida och ändringen kommer träda i kraft för 30 dagar efter att avisering om ändrade avgifter publicerats på Mondidos webbplats.
§ 8.3 Avgiften till Betalsätt och Partners debiteras Användaren i samband med att Mondido förmedlar det aktuella beloppet, eller på det sätt som anges på Mondidos webbplats eller i avtal med Partners, och kan om så anges inkludera Mondidos Avgift. I de fall där en Partners avgifter inkluderar Mondidos Avgift, ska Användaren inte träffa några avvikande överenskommelser med Partners angående sådana avgifter och om de faktiska avgifter som har debiterats av Partners skiljer sig från Avgiften, äger Mondido rätt att justera Avgiften i efterhand och debitera Användaren mellanskillnaden.
Övriga avgifter faktureras månatligen i efterskott, betalning ska vara Mondido tillhanda senast 10 dagar efter fakturadatum. Fasta avgifter och eventuella startavgifter kommer att faktureras när kontot har aktiverats.
§ 8.4Användaren får inte kvitta Avgiften som Användaren är skyldig att betala mot eventuell fordran som Användaren har mot Mondido. Användare åtar sig att hålla Mondido skadeslös för belopp som kan komma att krävas av tredje part på grund av Användarens bruk av kontot hos Mondido. Mondido förbehåller rätten att när som helst kvitta varje sådan fordran som riktas mot Mondido men härrör till Användarens konto mot varje av Användarens fordran på Mondido. Denna kvittning begränsar dock inte Mondidos rätt till skadestånd.
§ 8.5 Mondido har rätt att stänga av Tjänsten för Användaren vid en obetald förfallen faktura. Tjänsten kan komma att kopplas på efter att fakturan inklusive extra kostnader förorsakade av utebliven betalning såsom påminnelseavgifter och dröjsmålränta har till fullo betalats.

§ 9. Växelkurser

På Mondidos hemsida anges de växelkurser som vid var tid tillämpas. Inför varje transaktion i annan valuta än SEK ska Användaren informera kunden om att en valutakonvertering sker samt till vilken växelkurs.

§ 10. Villkor för återbetalning

§ 10.1 Användaren ska ha rättvisa och transparenta regler för retur och avbeställning av varor eller tjänster och reglering av betalningar, delge regler för retur och avbeställning till kunderna vid köptillfället, inte återbetala med kontanter och inte ta emot kontanter eller annan ersättning för att genomföra en återbetalning.
§ 10.2 Alla återbetalningar ska vara hänförliga till en tidigare genomförd transaktion och ska genomföras med det Betalsätt som användes för att utföra den initiala betalningstransaktionen. Storleken på återbetalningen får inte överstiga den ursprungliga betalningstransaktionen.
§ 10.3 Vid byte av en vara som ger en differens i köpeskillingen måste Användaren återbetala det totala beloppet för varorna som återlämnas och registrera ett nytt köp för de nya varorna.

§ 11. Övriga bestämmelser

§ 11.1 Ansvar
§ 11.1.1 Mondido ansvarar inte i något fall för några typer av indirekta skador, som exempelvis utebliven försäljning eller förlorade kunder.
§ 11.1.2 Mondido ansvarar endast för Mondidos egna konstaterade fel och åtar sig inte ansvar för tredje parts handling eller underlåtenhet. Mondidos ansvar är begränsat till direkta skador och till ett belopp maximalt motsvarande 25 % av de avgifter som Användaren betalat till Mondido under direkt föregående månad innan skadan inträffade. Mondido är inte ansvarigt för skada eller förlust som ligger utanför Mondidos kontroll eller som beror på annan än Mondido.
§ 11.1.3 Mondidos ansvarsåtagande enligt punkt 11.1.2 gäller enbart om testning har skett i enlighet med punkt 3.3.
§ 11.1.4 Användaren ska hålla Mondido skadelös från krav och därmed förenade kostnader som framställs av tredje part gentemot Mondido till följd av Användarens användning av Tjänsten i strid med villkoren, gällande lag eller föreskrift eller de regler som utfärdas eller annars tillämpas av inlösande banker eller kortnätverk.
§ 11.1.5 Användaren ska omedelbart meddela Mondido om Användaren blir medveten om någon lagöverträdelse som har samband med Avtalet eller Tjänsten.
§ 11.2 Personuppgifter
§ 11.2.1 Mondido hanterar dina och Användarens representanters personuppgifter på det sätt som anges i vår Integritetspolicy, Bilaga 1.
§ 11.2.2 För att tillhandahålla Tjänsten kan Mondido behöva behandla personuppgifter om Användarens kunder. Användaren är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter och Mondido är personuppgiftsbiträde i enlighet med vad som i övrigt framgår av det här Personuppgiftsbiträdesavtalet, Bilaga 2.
§ 11.3 Sekretess
§ 11.3.1 Användaren förbinder sig att inte utan den andra partens skriftliga godkännande till tredje man under avtalstiden och en tid av 3 år därefter lämna ut uppgifter om Avtalet och/eller sådana uppgifter som är att betrakta som konfidentiell eller affärshemlighet.
§ 11.3.2 Vad som sagts ovan hindrar dock inte att uppgifter lämnas ut i enlighet med lag eller beslut från behörig myndighet eller domstol.
§ 11.4 Immateriella rättigheter
§ 11.4.1 Mondido äger och behåller varje rättighet, innefattande bl.a. äganderätten och upphovsrätten, till samtliga i Tjänsten ingående produkter och tjänster. Avtalet medför inte att någon äganderätt eller immateriell rättighet till Tjänsten eller andra tjänster och produkter som omfattas av Avtalet övergår till Användaren.
§ 11.4.2 Användaren erhåller enligt Avtalen en icke-exklusiv nyttjanderätt av Tjänsten i enlighet med Avtalet.
§ 11.4.3 Användaren har inte rätt att överlåta, upplåta underlicenser till eller vidarelicensiera programvaran, koder m.m. som tillhandahålls Användaren av Mondido. Användaren får inte heller kopiera, översätta, modifiera eller dekompilera programvaran eller företa s.k. reverse engineering annat än vad som framgår av tvingande lag.
§ 11.4.4 Användaren får göra Mondidos logotyp och namn tillgänglig på Användarens webbplats. Mondidos logotyp och namn får dock bara användas för att beskriva att Mondidos Tjänst används och får inte användas för att ge något intryck av att Mondido står bakom Användarens varor eller tjänster eller att Mondido och Användaren har något slags partnerskap. Användaren ska alltid följa Mondidos instruktioner för återgivande av Mondidos logotyp och namn.
§ 11.4.5 Mondido har rätt att använda Användarens varumärke och logotyp i marknadsföringssyfte. Sådan marknadsföring ska dock alltid ske så att den inte skadar Användarens renommé.
§ 11.5 Cookies
§ 11.5.1 Mondido använder cookies i förbindelse med betalningsfönstret. Information om vilka cookies som används finns på Mondidos webbplats.
§ 11.5.2 Användaren har en skyldighet att följa gällande bestämmelser enligt den vid var tid gällande lagstiftning som finns och meddela sina användare om de cookies som används av Mondido. Användaren kan i detta sammanhang länka till Mondidos informationssida om cookies.
§ 11.6 Överlåtelse och underleverantörer
§ 11.6.1 Mondido har rätt att anlita underleverantör för att genomföra vissa eller samtliga åtaganden under Avtalet. Mondido svarar gentemot Användare för av Mondido anlitad underleverantör såsom för egen del. Till underleverantör enligt denna punkt räknas inte inlösande banker, kortnätverk, processorer eller andra Partners och Betalsätt.
§ 11.6.2 Mondido har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till tredje man. Användaren har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet endast efter Mondidos skriftliga godkännande.
§ 11.7 Ikraftträdande och upphörande
Avtalet träder i kraft då Mondido godkänt Användaren och gäller tillsvidare med 90 dagars uppsägningstid. Om vi, efter eget gottfinnande, finner tillräckliga skäl eller legitima anledningar förbehåller vi oss rätten att säga upp Avtalet med kortare varsel än 90 dagar, således i vissa fall med omedelbar verkan.
§ 11.8 Revision
Mondido har rätt att själv eller genom tredje part genomföra revision av Användarens verksamhet i den utsträckning och på det sätt som behövs för att kunna säkerställa fullgörande av sina skyldigheter enligt tillämpliga lagar och regler (inklusive regler utfärdade av banker och kortnätverk).
§ 11.9 Ändring av Villkoren
Mondido förbehåller sig rätten att ändra innehållet i dessa Villkor med 5 dagars varsel, eller med kortare varsel på grund av lagändringar eller krav från myndighet. Användaren informeras om de ändrade Villkoren via Mondidos webbplats. Om Användaren inte önskar vara bunden av nya Villkor efter aktuell avisieringsperiod har Användaren rätt att säga upp Avtalet per det datum då de nya Villkoren börjar tillämpas.
§ 11.10 Forum och tillämplig lag
Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt. Stockholms tingsrätt ska vara första instans.


§ 12. Avtal med Partners

När man skapar ett PSP Gateway-avtal med Mondido, godkänner företaget Mondido att accepterar standardvillkoren för ett Visa och Mastercard Card Acquiring Agreement med Clearhaus åt Användarens (och dess företag som nyttjar Tjänsten) vägnar. Om villkoren inte är standard kommer Mondido att begära en elektronisk fullmakt  från företaget.
Standardvillkoren för Visa och Mastercard Acquiring Agreement finns här.

Senast uppdaterad April 2023.

Vid frågor om dessa Användarvillkor, vänligen kontakta oss per e-post på adressen: legal@mondido.com