Integritetspolicy

Integritetspolicy för Mondido IT AB

Din personliga integritet är väldigt viktigt för oss och vi vill att du som registrerar dig som Användare hos oss ska känna dig trygg i hur vi behandlar dina uppgifter. Med denna integritetspolicy vill vi därför informera dig om hur vi samlar in och behandlar dina uppgifter, varför vi gör detta, hur länge dina uppgifterna sparas och hur vi skyddar dem. Vi informerar också om vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss i ärenden som gäller din integritet.

Personuppgiftsansvarig
Mondido IT AB, org. nr 559366-9913 är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas om dig  som registrerar ett konto, för dig eller ditt företag, på Mondido.com (”Användare” eller ”Registrerad”). Mondido bestämmer syftet med behandlingen och på vilket sätt behandlingen ska ske. Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig och hittar du i slutet av denna integritetspolicy.

Vad är personuppgifter och behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är information som direkt eller indirekt går att koppla till en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, telefonnummer och e-postadress. Behandling av personuppgifter betyder alla typer av åtgärder som vidtas med personuppgifter, som exempelvis registrering, överföring, insamling, lagring och radering.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Mondido behandlar olika typer personuppgifter beroende på i vilken egenskap du har registrerat dig hos oss.

Här nedanför listas våra olika typer av användare.

Användarkonto:
Om du har registrerat ett användarkonto hos Mondido, d.v.s. registrerat dig eller ditt företag, som användare på vår webbplats mondido.com, men inte skickar in några andra uppgifter, registrerar vi ditt namn och din e-postadress. Dessa uppgifter behöver vi för att driva vår verksamhet och för att ge dig åtkomst till våra tjänster, vilket inkluderar kundsupport; marknadsföring så om att skicka ut nyhetsbrev om uppdateringar (och annan information om vår verksamhet) och för att du ska kunna logga in och hantera ditt konto hos Mondido.

Ägare eller firmatecknare
Om du förutom att ha registrerat ett användarkonto hos oss enligt ovan, även som ägare eller firmatecknare i ett aktiebolag, egen firma eller en förening, har skickat in kopia på ID, personnummer, adress, telefonnummer, yrkestitel och ägarandel i bolaget, lagrar vi dessa uppgifter så länge som du är kund hos oss. Vi lagrar dessa för att bedriva vår verksamhet, för att fullgöra vårt avtal gentemot dig och på grund av andra rättsliga förpliktelser.

Hur och varifrån samlar vi in uppgifter?
Vi samlar in uppgifter om dig i samband med att du registrerar dig på vår hemsida mondido.com. Vi samlar in den information som du själv fyller i när du är inloggad på mondido.com. Det kan t.ex. vara namn, titel, personnummer, adress och e-postadress. Om någon annan än du har registrerar uppgifter om dig genom att bjuda in dig till Mondido, lagrar vi din e-postadress i fyra veckor och om du accepterar inbjudan hanterar vi din information i enlighet med denna integrationspolicy och punkt 4. Om det är någon annan som registrerar information om dig som ägare eller firmatecknare hanterar vi dina uppgifter i enlighet med i enlighet med denna integrationspolicy och punkt 5.

Förutom den information som du själv lämnar till oss eller som vi samlar in genom att du använder våra tjänster eller genom din korrespondens med oss, kan vi även komma att samla information från en så kallad tredje part. Uppgifter som vi samlar in från tredje part är exempelvis kreditupplysningsinformation från kreditupplysningsföretag och adressuppgifter från offentliga register. Vi samlar även in information om dig genom att använda cookies på vår webbplats.

Vad använder vi uppgifterna till?
Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter på annat sätt än vad som anges i denna integritetspolicy. Vi kommer inte att dela din uppgifter utan ditt föregående samtycker och vi kommer inte att sälja dina uppgifter vidare till tredje part. För att kunna utföra tjänsen använder vi vissa underlleverantörer, vänligen se vilka dessa är och för vilka ändamål vi använder dessa, i listan över Mottagare i denna underbilaga.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka uppgifterna samlades in. De uppgifter som vi samlar in från dig och i samband med när du använder våra tjänster sparas under olika lång tid beroende på vilket ändamål de ska användas till och hur våra rättsliga skyldigheter ser ut. Det kan t.ex. vara så länge som krävs för att vi ska kunna fullgöra vårt ansvar gentemot dig, för att kunna hantera reklamationsärenden eller så länge som det krävs för att uppfylla vissa lagstadgade lagringstider gällande exempelvis bokföring, utredning av penningtvätt, finansiering av terrorism etc.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Vi skyddar dina uppgifter i enlighet med de organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder och rutiner som har tagits fram för att säkerställa att din information skyddas på ett sätt så att obehöriga inte får tillgång. Hanteringen av dina uppgifter sker efter interna styrdokument och endast de handläggare som har rätt behörighet har tillgång till dina personuppgifter och kan hantera dessa.

Dina rättigheter som registrerad
Du som registrerad har enligt lag flera rättigheter vad gäller behandlingen av dina personuppgifter. Vi listar dessa här nedanför.Rätt till information – dessa får du i denna integritetspolicy

Rätt till tillgång – genom att kontakta oss får du tillgång till vilken uppgift vi har om dig (vi behöver verifiera att du är rätt mottagare)
Rätt till rättelse – genom att kontakta oss kan du be att felaktig uppgift om dig rättas eller raderas.
Rätt att bli glömd – om det inte längre finns laglig grund för att lagra dina personuppgifter har du rätt att få dessa raderade. Det är viktigt att komma ihåg att t.ex. lagar kring penningtvätt kan förhindra detta (se punkt 9).
Rätt till begränsning – du kan be att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om dessa är inkorrekt eller olaglig, men om du på grund av rättslig anspråk vill att vi har vissa uppgifter kvar.
Rätt till invändning – du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som vi gör med stöd av intresseavvägning. I dessa fall får vi bara fortsätta behandlingen om vi kan visa att det finns tvingande berättigande skäl till behandlingen eller på grund av eventuella rättsliga anspråk.
Rätt till invändning vid direktmarknadsföring – om du har fått direktmarknadsföring från oss har du rätt att invända mot detta och inte längre få marknadsföring från oss.
Rätt till dataportabilitet – personuppgifter som du har registrerat hos oss för fullgörande av avtal eller samtycke (se ovan), kan du under vissa förutsättningar få ut för att använda hos annan personuppgiftsansvarig.

Klagomål – Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning har du rätt att lämna in ett klagomål till Mondido eller till Datainspektionen.

Ändring av integritetspolicyn
Mondido förbehåller sig rätten att vid behov uppdatera och ändra denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn kommer alltid att finnas publicerad på vår webbplats. Vid ändringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter kommer du som Användare att få information om detta via e-post innan uppdateringen träder i kraft.

Om cookies
Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra din användarupplevelse och för att analysera hur du använder tjänsten.

Kontaktuppgifter:
Personuppgiftsansvarig: legal@mondido.com
Datainspektionen, se deras webbplats här.